Regulamin / RODO

Słowniczek:

 1. Apartament: lokal mieszkalny znajdujący się w Obiekcie, najęty na podstawie dokonanej przez Najemcę rezerwacji na wskazany w niej okres,
 2. Osoba trzecia: inne niż Najemca osoby, korzystające w tym samym czasie co Najemca z Obiektu i znajdujące się na jego terenie,
 3. Obiekt: kompleks, znajdujący się na ul. Surfingowa 7, 81-198 w Rewie będący własnością Wynajmującego, w którego skład wchodzą: Apartamenty, parking, plac zabaw, bawialnia, SPA.
 4. Wynajmujący: TMK Tomasz Kuszczak, NIP: 8942523009, ul. Surfingowa 7, 81-198 Rewa. 
 5. Najemca lub Gość: osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rezerwacji Apartamentu i na tej podstawie korzysta z Obiektu,
 6. Parking: część Obiektu, z której może korzystać Najemca, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki dokonania rezerwacji i najmu Apartamentów, a także zasady pobytu w Obiekcie.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zawarciem Umowy najmu, a także z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Przestrzeganie Regulaminu jest obowiązkiem Najemcy.
 4. Wynajmujący dokłada wszelkich starań za utrzymanie standardu najmu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na pobyt, w tym w szczególności hałas, remonty, prace wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentu, a także chwilowe braki w dostawie mediów. 
 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy i choroby Najemcy powstałe podczas pobytu w Apartamencie i na jego terenie. 
 6. Umowa najmu obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu, a także dostęp do infrastruktury Wynajmującego, wymienionej w ust. 7 poniżej. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Najemcy.
 7. Na terenie Obiektu znajdują się parking, plac zabaw, bawialnia, SPA, które pozostają do wyłącznej dyspozycji Najemców w trakcie ich pobytu w Apartamencie. 
 8. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu. 
 9. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji Obiektu, a także na stronie internetowej: www.rewapark.pl.

§ 2 Zasady pobytu

 1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 Za moment wymeldowania uznaje się zwrot kluczy przekazanych Najemcy.
 2. Cena najmu za dobę uzależniona jest od okresu, jakiego dotyczy rezerwacja i przekazywana jest każdorazowo Wynajmującemu w chwili dokonywania przez niego rezerwacji. 
 3. W przypadku rezygnacji Najemcy z pobytu w trakcie trwania doby, Wynajmujący nie zwraca opłaty za niewykorzystany pobyt. 
 4. W przypadku nie opuszczenia Apartamentu do wskazanej w ust. 1 lub ust. 6 godziny, uznaje się, że rozpoczęła się kolejna doba, za którą Najemca obowiązany jest uiścić zapłatę w wysokości 100% ceny doby, za każdy dzień dodatkowego pobytu.
 5. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, poza okres wskazany w Rezerwacji, Najemca powinien zgłosić taki zamiar Wynajmującemu najpóźniej do godz. 20:00 w dniu poprzedzającym dzień wymeldowania. Wynajmujący uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności Apartamentów.
 6. Najemca może wydłużyć czas przebywania w Apartamencie poza godzinę wymeldowania jeśli zgłosi taką potrzebę Wynajmującemu i uzyska na to stosowną zgodę, za dodatkową opłatą 300 zł. Wynajmujący określi, do jakiej godziny Gość może przebywać w Apartamencie. 
 7. Najemca nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt zapłatę.
 8. W trakcie pobytu liczba osób nocujących w Apartamencie nie może przekraczać listy osób wskazanych w trakcie Rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
 9. Najemca zobowiązany jest do telefonicznego  (+48) 536 636 736 zgłoszenia wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w Apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Najemcy wiąże się z naliczeniem przez Wynajmującego dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem. Wysokość opłaty uzależniona jest od powstałej usterki, a wycena dokonywana jest przez Wynajmującego.
 10. Wynajmujący zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 6:00). W razie uzasadnionej skargi na nieprzestrzeganie tego punktu, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji. W przypadku konieczności wezwania odpowiednich służb, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 1.000 zł. 
 11. Wynajmujący pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia go w czystości. 
 12. W Apartamencie nie mogą być organizowane pobyty rozrywkowe (urodziny, wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie), chyba, że Wynajmujący wyraził na to uprzednią zgodę. Wyrażenie zgody może być uzależnione od wpłacenia przez Najemcę kaucji, w kwocie ustalonej przez Wynajmującego na piśmie przez osobę upoważnioną. Opłata ta uiszczana jest w momencie odbioru kluczy do Apartamentu i rozliczana na koniec pobytu po uprzednim sprawdzeniu przez Wynajmującego Apartamentu. 
 13. W Apartamentach i na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz grillowania i palenia wyrobów tytoniowych. Jest ono możliwe jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Za nieprzestrzeganie tego zakazu Najemca zostanie obciążony opłatą dodatkową w wysokości 500 zł brutto.

§ 3 Rezerwacja i meldunek

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawarciem Umowy najmu, Najemca zobowiązuje się zapoznać z treścią Regulaminu Najmu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. 
 2. W celu dokonania Rezerwacji Najemca powinien skontaktować się z Wynajmującym z zapytaniem o dostępność wybranego przez siebie Apartamentu, za pośrednictwem:
  1. drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: kontakt@rewapark.pl),
  2. telefonicznie, pod numerem (+48) 536 636 736,
  3. on-line, poprzez stronę internetową www.rewapark.pl.

oraz zgłosić chęć najęcia Apartamentu we wskazanym przez siebie okresie. Wynajmujący sprawdzi dostępność Apartamentu oraz przekaże Najemcy informacje w tym zakresie. 

 1. Rezerwacja będzie ważna, jeżeli Najemca w ciągu 24 godzin od jej złożenia uiści na wskazane przez Wynajmującego konto kwotę najmu za cały okres pobytu.
 2. Podstawą zameldowania Najemcy jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości z fotografią, a także prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszenia.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia rezerwacji od osób, które podczas poprzednich wizyt rażąco naruszyły postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Osób trzecich, szkody na osobie Osób trzecich, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie.
 4. W przypadku problemów z dokonaniem rezerwacji Najemca powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Wynajmującym, zgodnie z danymi ujętymi w ust. 2 powyżej. 

§ 4 Anulowanie rezerwacji i jej zmiana

 1. Każdorazowe anulowanie rezerwacji wiąże się z utratą uiszczonej opłaty za najem. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobrania całej uiszczonej kwoty i dokonać jej zwrotu na rzecz Najemcy, przy czym decyzja w tym zakresie należy w całości do Wynajmującego. 
 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie za zgodą Wynajmującego, jeżeli dostępny jest ten sam lub inny Apartament, który może zostać zaproponowany Najemcy. W takim przypadku zmiana nie podlega dodatkowej opłacie. Zmiana rezerwacji nie jest możliwa jeżeli dotyczy wysokiego sezonu (wakacje, sylwester, długie weekendy). Gdy zmiana rezerwacji nie jest możliwa, a Gość odstąpił od umowy, anulował rezerwację, bądź nie wywiązał się z umowy (brak przyjazdu), Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia całości opłaty za pobyt.
 3. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zadeklarowana podczas rezerwacji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do uzyskania od Klienta dodatkowych opłat lub zerwania umowy, co wiąże się z nie udostępnieniem Apartamentu Najemcy lub jego opuszczeniem przez Najemcę.

§ 5 Obowiązki Wynajmującego

 1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić:
  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Najemcy,
  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Najemcy,
  3. Dbanie o czystość Apartamentu . 
 2. Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48) 536 636 736 lub w recepcji wszelkich niedogodności lub usterek w ciągu godziny od otrzymania kluczy do apartamentu. Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte  przez pracowników Wynajmującego. W przypadku usunięcia niedogodności oraz usterek, klient nie ma prawa do roszczeń wynikających z tego tytułu. 
 3. W trakcie pobytu Najemca może zgłosić prośbę o wymianę pościeli. Wymiana pościeli nastąpi za dodatkową opłatą, ustaloną przez Wynajmującego. 

§ 6 Obowiązki Najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się do:
  1. Uiszczenia w terminie opłaty za najem,
  2. Stosowania się do postanowień Regulaminu najmu,
  3. Terminowego odbioru i zwrotu apartamentu w stanie niepogorszonym, 
  4. Dbania o apartament oraz rzeczy ruchome w nim się znajdujące,
  5. Przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie obiektu.
 2. Każdorazowo opuszczając pokój Najemca powinien ze względów bezpieczeństwa wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi. 
 3. Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu i posiadania:
 • przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, pneumatycznej, gazowej, noży oraz parasoli o ostrym zakończeniu;
 • materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych, w tym: fajerwerków, kul świecących, rac i innych podobnie działających przedmiotów oraz wszelkiego rodzaju materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych; 
 • środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających;
 • pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących.
 1. Zabrania się również odpalania materiałów pirotechnicznych na terenie Obiektu oraz terenu wokół pod groźbą kary porządkowej 3.000 zł oraz zadośćuczynienia za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się do powyższego.  

§ 7 Odpowiedzialność Najemcy

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego, lub zaproszonych przez niego osób winy uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych całego obiektu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny zniszczeń w zależności od prac koniecznych do ich usunięcia. 
 2. Każdorazowo opuszczając Apartament Najemca winien zadbać o jego prawidłowe zamknięcie. 
 3. Dzieci do lat 12 powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie będą ponosić odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe w wyniku działania dzieci będących pod ich opieką. Dotyczy to również pokoju zabaw/placu zabaw. 

§ 8 Płatności i ceny

 1. Wszystkie ceny świadczonych usług są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. 
 2. Opłata uiszczana przez Najemcę zawiera opłaty za media (woda, prąd, ogrzewanie). 
 3. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, fakt ten należy zgłosić w trakcie dokonywania rezerwacji, wraz z podaniem danych osoby fizycznej lub prawnej, na którą dokument ma być wystawiony. W przypadku braku podania danych do faktury VAT na firmę w trakcie dokonywania rezerwacji nie będzie możliwe późniejsze wystawienie dokumentu. 

§ 9 Reklamacje

 1. Najemca ma prawo do reklamacji usługi. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie na adres mailowy kontakt@rewapark.pl, niezwłocznie po ujawnieniu wady, nie później niż w dniu zakończenia pobytu w Apartamencie. 
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, opis zdarzenia powodującego dokonanie zgłoszenia oraz żądania. 

§ 10 Zwrot rzeczy pozostawionych

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w Apartamencie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzydziestu dni, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych, zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez okres 24 godzin.

§ 11 Parking

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy, a także przedmiotów i sprzętów w nim pozostawionych. 
 2. Pełna informacja o dostępności parkingu oraz opłacie za miejsce parkingowe przekazywana będzie w momencie potwierdzania rezerwacji. 
 3. Parking jest parkingiem niestrzeżonym, płatnym. 
 4. Pojazdy mogą być zaparkowane jedynie na wyznaczonych do tego miejscach, z uwzględnieniem miejsc zarezerwowanych dla określonych podmiotów i stosownie oznakowanych.
 5. Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym lub zarezerwowany, albo blokujący wyjazd innego pojazdu może zostać odholowany na koszt i ryzyko użytkownika parkingu. 
 6. W przypadku zajęcia przez pojazd więcej niż jednego miejsca postojowego naliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości uiszczonej za wynajęte miejsce parkingowe.
 7. W razie zaistnienia zagrożenia dla życia lub zdrowia lub mienia znacznej wartości, właściciel parkingu uprawniony jest do usunięcia pojazdu z terenu parkingu. 
 8. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w pojazdach z wyłączeniem szkód powstałych z winy właściciela parkingu.
 9. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone na terenie parkingu. 
 10. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenia parkingu powstałe z wycieków paliwa, oleju i innych płynów technicznych pojazdu oraz inne zanieczyszczenia wynikające z winy użytkowania.
 11. Użytkownik parkingu zobowiązany jest niezwłocznie, przed wyjazdem z parkingu, poinformować właściciela parkingu o powstałych szkodach. 
 12. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych na terenie parkingu oraz poleceń porządkowych obsługi parkingu. 
 13. Kierowca zobowiązany jest do stosowania się do zasad ruchu drogowego zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 
 14. Na terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
 15. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. Palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywania alkoholu i przyjmowanie środków odurzających,
  2. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, 
  3. Tankowanie, wymiana płynów technicznych, naprawianie, mycie, sprzątanie pojazdy, 
  4. Pozostawianie pojazdu z włączonym silnikiem,
  5. Pozostawianie w pojeździe zwierząt.

§ 12 Polityka prywatności

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TMK Tomasz Kuszczak, NIP: 8942523009, ul. Surfingowa 7, 81-198 Rewa (dalej: „Administrator”). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail: kontakt@rewapark.pl lub telefonicznie, (+48) 536 636 736.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi zgodnie z Regulaminem, w zakresie niezbędnym do dokonywania rozliczeń i realizacji wzajemnych zobowiązań, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
  2. wykonywania ciążących na Wynajmujących obowiązków takich jak: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
  3. ustalania i dochodzenia przez Wynajmującego roszczeń związanych ze świadczeniem usług – w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wynajmującego, 
  4. w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Wynajmującego. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług. 
 5. Jeżeli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w cel obrony przez ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką. 
 6. Przysługuje Państwo prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
  2. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora. 
 8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. 

§ 13 Postanowienia dodatkowe

 1. Integralną częścią Regulaminu najmu jest Regulamin korzystania z Apartamentu.
 2. Wszystkie Regulaminy są dostępne do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej: www.rewapark.pl.  
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 5 lipca 2022 r. do odwołania.